Договір

про надання послуг з доступу до мережі  інтернет

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

        Предметом даної публічної оферти (надалі – Договір) є надання Фізичною особою-підприємцем Онищенко.Н.С. (надалі – Провайдер) послуг з доступу до  мережі  Інтернету будь-якій особі, яка бажає користуватися доступом до локальної мережі Провайдера та Інтернету на умовах і в порядку, передбачених умовами даного Договору та повністю погоджується з ними (надалі – Абонент).

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України у випадку прийняття нижченаведених умов, особа, яка здійснила акцепт даної оферти, стає Абонентом, а Фізична особа-підприємець Онищенко.Н.С. – Провайдером. При цьому Абонент і Провайдер іменуються разом “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”.

2.2. У зв’язку з вищевикладеним, необхідно уважно прочитати текст даної публічної оферти і, якщо Ви не згодні з її умовами, або з яким-небудь пунктом умов, Провайдер пропонує Вам відмовитися від укладення договору публічної оферти і отримання послуг Провайдера.

2.3. Акцепт Договору проводиться Абонентом після ознайомлення з його умовами на даному сайті http://malink.net.ua та надання Провайдеру згоди на підключення Абонента до локальної мережі Провайдера та Інтернету . Пийняття акцепти договору приймається у разі проплати Абонентом тарифного плану, вважається що абонент прийняв всі умови даного договору.

2.4. Акцепт, тобто повне і беззастережне прийняття умов Договору, не може бути відкликаний після проведення дій, вказаних в п. 2.3. Договору.

                                                       3.ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Після ознайомлення Абонента з умовами даного Договору та надання ним згоди Провайдеру на підключення, Провайдер проводить підключення Абонента до локальної мережі та Інтернету.

3.2. Вартість підключення встановлюється Провайдером самостійно та зазначається у розділі “Тарифи” даного сайту  http://malink.net.ua

3.3. Абонент самостійно обирає тариф, яким він бажає користуватись із списку запропонованих.

3.4. При виникненні перешкод у доступі до локальної мережі чи Інтернету Абонент зобов’язаний негайно повідомити про це Провайдера.

3.5. В разі виникнення перешкод доступу до локальної мережі чи Інтернету з вини Провайдера, останній проводить усунення цих перешкод безкоштовно.

3.6. У випадку ж, якщо перешкоди доступу до локальної мережі чи Інтернету виникли з вини Абонента, усунення таких перешкод здійснюється Абонентом самостійно або Провайдером за рахунок Абонента.

3.7. Провайдер залишає за собою право переривати надання послуг Абоненту для здійснення обслуговування або модернізації мережі. Такі перерви не вважаються перервами в наданні послуг. Обслуговування або модернізація може проводитись не частіше 2 (двох) разів і не довше 48 годин на місяць.

3.8. Провайдер надає послуги в тому вигляді, у якому вони доступні на момент надання, ніяка інформація або поради, надані Провайдером в усній або письмовій формі не можуть розглядатися як гарантії. Провайдер не дає гарантій того, що доступ до локальної мережі чи Інтернету надаватиметься без перебоїв або без помилок, або того, що будь-яка інформація або дані, що приймаються або пересилаються Абонентом за допомогою Інтернету не містять віруси, або інші небажані компоненти.

  1. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Абонент здійснює оплату послуг доступу до мережі Інтернет згідно обраного ним тарифного плану із запропонованих на сайті http://malink.net.ua у розділі “Тарифи”

4.2. Абонент може змінити обраний тариф, попередньо повідомивши про це Провайдера не пізніше ніж за 5 днів до початку наступного місяця при умові наявності у Провайдера технічної можливості надання Абоненту послуг за даним тарифом.

4.3. Провайдер залишає за собою право змінювати тарифи, попередньо повідомивши про це Абонента шляхом опублікування інформації на даному сайті або безпосередньо під час приймання оплати від Абонента.

4.4. Оплата послуг Провайдера (надалі – «абонплата») здійснюється Абонентом авансом у формі 100 % передплати шляхом внесення відповідної суми коштів на банківський рахунок Провайдера або через електронні платіжні термінали.

4.5. У випадку порушення Абонентом строку оплати абонплати Провайдер має право блокувати роботу Абонента до моменту сплати абонплати.

4.6. Якщо ж Абонент не вносить абонплати за два місяці підряд, то він вважається таким, що відмовився від користування послугами і Провайдер може здійснити відключення Абонента від мережі.

4.7. Повторне підключення Абонента до мережі здійснюється Провайдером на платній основі згідно встановленого тарифу, та після виплати заборгованості по абонплаті.

4.8. Протягом періоду літніх або зимових канікул Абонент може не користуватися послугами Провайдера і до нього не застосовуються наслідки, передбачені п. 4.5 цього Договору. При умові завчасного повідомлення Абонентом про потребу такого періоду.

                                                           

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням послуг Провайдера.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.4. Провайдер не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, пов’язані з використанням або неможливістю використання Абонентом послуг Провайдера, які виникли в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі чи затримок в передачі даних, і т. д.

5.5. Самовільна зміна Абонентом основного обладнання (оптичного модуля) чи підключення інших користувачів без згоди на те Провайдера, вважається порушенням, В такому випадку Провайдер може відключити Абонента від локальної мережі та Інтернету без повернення залишку абонплати.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підключення Провайдером Абонента до локальної мережі та Інтернету і діє до моменту відключення Абонента.

6.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку припинити дію даного Договору письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 10 днів.

6.3. У випадку припинення дії даного Договору Провайдер припиняє надання послуг та проводить відключення Абонента на протязі 5 днів.

6.4. Всі документи (акти, заяви, повідомлення, рахунки-фактури, додаткові угоди тощо), що будуть оформлені в зв’язку з виконанням умов даного Договору є його невід’ємною частиною.

6.5. На момент укладення цього Договору Провайдер є платником єдиного податку ІІІ групи.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України              

 

  1. РЕКВІЗИТИ  

ФОП Онищенко.Н.С.                                                                       

Установа банку АТ “Ощадбанк”

Р/р 26007500036309

МФО 322669

ЄДРПОУ 3091120487

                                                                                              З договором ознайомлений___________________

_________________                                                            ____________________________________________

                                                                                              ____________________________________________

                                                                                              П.І.Б та адреса.